×

قوانین ارائه خدمات تعیین موضوع:

*خدمات و پشتیبانی تا زمان تایید نهایی موضوع.

*تسویه به صورت ۵۰درصد پیش پرداخت و ۵۰درصد زمان تحویل موضوعات.

*اصلاحات شامل تغییر موضوع یا ساختار موضوع مشمول هزینه جداگانه میشود.

قوانین همکاری با اساتید و پژوهشگران:

۱-تسویه حساب یک هفته بعد از تاییدیه نهایی مشتری.

۲- در صورت تشخیص ایراد توسط مشتری کار به پژوهشگر برگشت داده می شود و پژوهشگر موظف به رفع ایردات احتمالی می باشد.

۳- مدت زمان پروژه در همان ابتدا اعلام میگردد و پژوهشگر اختیار کامل در پذیرش یا رد آن دارد اما در صورت پذیرش موظف به تحویل پروژه در حداکثر زمان اعلام شده می باشد.

۴- در صورت عدم تحویل کار از سوی پژوهشگر در مدت زمان مشخص توافق شده، کارفرما در پذیرش یا رد آن کاملا مختار خواهد بود.

۵- در صورت تحویل کار در بعد از زمان مشخص شده ۱۰ درصد کسری به پژوهشگر تعلق میگیرد.